SAVAŞTEPE BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 26 30 Zd pafta 23 ada 2 nolu parselde Eski Belediye Pasajı 1.kat da bulunan 28M2 işyeri 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:CUMHURİYET MAH. Eski Belediye Pasajı SAVAŞTEPE

b) Telefon ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale konusu satılacak malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

1.nolu 28 M2 işyeri

  

b) özellliği

:İşyeri

c) Kiralanacak Yer

 26 30 Zd 23 ada 2 parsel Eski Belediye Pasajı 1.Kat

1 nolu 28 m2 işyeri aylık   115,00.-Tl

ç) tahmini Bedeli

1 nolu 28 m2 işyeri yıllık   1.380,00.-Tl

d)Kira Suresi

: 1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:17/11/2014 Pazartesigünü Saat : 14:00

c) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

   b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

   c.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

   d.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

   e.Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

İhalenin yapılacağı saat önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Kazım AYKAN

Belediye Başkan V.

İhale Şartnamesi Aşağıdadır:

 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

 

I

 

GENEL ŞARTLAR

 

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait 26.30 Zd pafta 23 ada 2 nolu parselde Eski Belediye Pasajı 1.kat da bulunan 1 adet 28 m2’lik işyeri Belediye Başkanlığı tarafından, 17/11/2014 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mallar:

 

Mahallesi:     Pafta:        Ada :   Parsel:   Metrekare           Yıllık Muamman Bedeli

 

Cumhuriyet   26.30 Zd       23         2         1 Nolu 28 M2               1.380,00.-TL

 

Taşınmaz mevcut yapısı ile , kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

 

           

 

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

 

        Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1 yıldır. Bu süre tarafların mutabakatı halinde uzatılabilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini aylık olarak her ayın ilk haftası peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

 

            Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden 31/07/2015 tarihine kadar aynı ödenir. Diğer yıllar için Belediye Encümeni tarafından kira bedeli belirlenir.

 

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

 

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, tahmin edilen ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

 

            Madde 8-. Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

 

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

 

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

 

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

 

c.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

 

d.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

 

           e. Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

 

  

 

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

 

A- İdarenin;

 

     a) Harcama yetkilileri,

 

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

 

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

 

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.           

 

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden (7) yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

 

            8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

 

Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

 

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

 

Madde 14- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak Belediye kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülemez.

 

Madde 15- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

 

Madde 16- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez

 

Madde 17- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

 

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

 

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

 

Madde 18- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

 

Madde 19- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

 

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 

Madde 21- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir.

 

Madde 22- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

 

Madde 23- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 24- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesin den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

Madde 25- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

 

Madde 26- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

 

Madde 27- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

 

Madde 28) İş bu şartname 28 (Yirmisekiz) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

 

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 

İsteklinin

 

            Adı Soyadı                 : ............................................................................

 

            (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

 

            Tebligat Adresi         :

 

            İmza Tarihi               :

 

            İmzası                       :           

 

Scroll to top