6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 30/09/2015 Çarşamba günü saat 13:30’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

 

ÇAMURLU MAHALLESİ:

Mevki         Cinsi           Pafta               Ada   Parsel   Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli

Çukuralan     Tarla     BALIKESİR J19a0       103       4             17.700M2                   106.200,00-TL

Köyiçi     Bahçeli Kargir           1                   109     60             1.840M2                     30.000,00-TL

                   Kamu Lojmanı  

 

İSADERE MAHALLESİ:

Mevki     Cinsi       Pafta               Ada     Parsel       Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli

Köyiçi     Arsa           2                   140     7               443,68M2             3.106,00-TL

 

KONGURCA MAHALLESİ:

Mevki               Cinsi       Pafta         Ada   Parsel       Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli

Harman Civarı   Tarla       J19A11B       150       3                 63.088,98M2           189.267,00-TL

 

KARAÇAM MAHALLESİ:

Mevki         Cinsi       Pafta       Ada   Parsel       Yüzölçümü           Muhammen Satış Bedeli

Köycivarı     Arsa     J19A1141       117       5                 664M2                               10.624,00-TL

 

SARIBEYLER MAHALLESİ:

Mevki     Cinsi       Pafta     Ada   Parsel       Yüzölçümü               Muhammen Satış Bedeli

Köyiçi     Mesken       1           -     1245       16/192 arsa paylı

                                                                                             2.kat 5 nolu                               30.000,00-Tl

                                                                                           bağımsız bölüm

Köyiçi       Mesken       1           -     1245       16/192 arsa paylı

                                                                                             2.kat 6 nolu                               30.000,00-Tl

                                                                                           bağımsız bölüm

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olasmı halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 50,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4 -Geçici Teminat Miktarı muamman tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

5-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

6- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 30/09/2015 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

 

Scroll to top