Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı   Mahallerde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 30 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 13:30’ da yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Satışı yapılacak taşınmaz mallar:

ÇAMURLU MAHALLESİ:

Mevki         Cinsi               Pafta                  Ada   Parsel       Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli

Çukuralan     Tarla         BALIKESİR J19a0     103       4             17.700M2             106.200,00-TL

Köyiçi     Bahçeli Kargir           1                         109     60              1.840M2             30.000,00-TL

                 Kamu Lojmanı  

İSADERE MAHALLESİ:

Mevki         Cinsi               Pafta                 Ada     Parsel       Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli

Köyiçi       Arsa                 2                        140       7               443,68M2           3.106,00-TL

KONGURCA MAHALLESİ:

Mevki                 Cinsi       Pafta       Ada   Parsel       Yüzölçümü             Muhammen Satış Bedeli

Harman Civarı   Tarla     J19A11B       150      3             63.088,98M2                   189.267,00-TL

KARAÇAM MAHALLESİ:

Mevki               Cinsi       Pafta       Ada   Parsel       Yüzölçümü             Muhammen Satış Bedeli

Köycivarı         Arsa     J19A1141       117       5                  664M2                               10.624,00-TL

SARIBEYLER MAHALLESİ:

Mevki               Cinsi       Pafta     Ada   Parsel       Yüzölçümü                 Muhammen Satış Bedeli

Köyiçi             Mesken         1             -     1245       16/192 arsa paylı

                                                                                             2.kat 5 nolu                           30.000,00-Tl

                                                                                          bağımsız bölüm

Köyiçi             Mesken         1             -     1245       16/192 arsa paylı

                                                                                             2.kat 6 nolu                              30.000,00-Tl

                                                                                           bağımsız bölüm

Madde 2) İhale 30 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 13:30’da Belediye Hizmet Binasında ki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler.

          

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olasmı halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 50,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4 -Geçici Teminat Miktarı muamman tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

5-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

6- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 30/09/2015 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

   a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

   d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

   B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 4) Geçici teminat muhammen satış bedelinin %3’dür.

Madde 5) Kati teminat İhale bedeli üzerinden alınır. Oranı %6’dır.

Madde 6) 3. maddede belirtilen belgeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaklardır.

Madde 7) Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Savaştepe Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 8) İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15(onbeş) iş günü içinde İta amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Madde 9- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.        

Madde 10) 2886 Sayılı Kanunun 31’nci Maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini izleyen 7(yedi)’nci gün kararın tebliğ tarihi sayılır.

Madde 11) İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde İhaleyi kazanan, ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir. Ayrıca ihaleyi kazanan haricinde, diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir. İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

             Madde 12) Satış peşin olup, peşin ödemede satış bedelinde bir indirim yapılmayacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 11) İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 13) Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 14) Taşınmaz satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir.

Madde 15) Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Madde 16) İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

Madde 17) Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

Madde 18) Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler,Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

Madde 19) Uyuşmazlıkların çözüm mercii Savaştepe Mahkemeleridir.

Madde 20) İş bu şartname 20 (Yirmi) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

İsteklinin

            Adı Soyadı                  : ............................................................................

            (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

            Tebligat Adresi         :

            İmza Tarihi               :

            İmzası                       :           

 

Scroll to top