Madde 1- 6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan Kurudere, Soğucak Mahallelerinde, aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, taşınmazlar, 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 11 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 13:30’ da ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Kurudere Mahallesi:

1-123 ada 1 nolu Köyiçi Mevkii 363M2 kargir binada bulunan 35M2 işyeri 100,00-TL

( Aylık Muamman Bedel)

2-123 ada 1 nolu Köyiçi Mevkii 363M2 kargir binada bulunan 18M2 işyeri 70,00-TL

(Aylık Muamman Bedel)

Soğucak Mahallesi :

1-121 ada 4 parsel Köyiçi Mevkii 3.266,98 M2 bahçede bulunan 60M2 lojman        100,00.-TL( Aylık Muamman Bedel)

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-1 .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           2.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           6-İhalenin yapılacağı saat den önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

 

Scroll to top