Madde 1-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ve Sarıbeyler Mahallesinde, aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, taşınmazlar, 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 16 Şubat 2016 Salı günü saat 13:30’ da ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi:

1-Belediye Bulvarı 20 ada 5 parselde bulunan No:1/P 11 nolu 23m2 işyeri aylık                        320,00-Tl (Aylık Muamman Bedel)

Sarıbeyler Mahallesi :

1-Selçuk Sokak 10 pafta 1243 parselde bulunan zemin kat 13m2 işyeri aylık 110,00-Tl ( Aylık Muamman Bedel)

Sarıbeyler Mahallesi Küçük Sanayi Dükkanları :

1-Akyar Mevkii Yeşilhisar Caddesi 142 ada 15 parsel No:6 bulunan 6/2 nolu 51M2 sanayi dükkanı aylık 110,00-Tl (Aylık Muamman Bedel)

2- Akyar Mevkii Yeşilhisar Caddesi 142 ada 15 parsel No:6 bulunan 6/5 nolu 51M2 sanayi dükkanı aylık 110,00-TL (Aylık Muamman Bedel)

3-Akyar Mevkii Yeşilhisar Caddesi 142 ada 15 parsel No:6 bulunan 6/6 nolu 51M2 sanayi dükkanı aylık 110,00-TL (Aylık Muamman Bedel)

4-Akyar Mevkii Yeşilhisar Caddesi 142 ada 15 parsel No:6 bulunan 6/7 nolu 51M2 sanayi dükkanı aylık 110,00-TL (Aylık Muamman Bedel)

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 50,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4 -Geçici Teminat Miktarı yıllık muamman bedelin %3’ün den az olmaz.

5-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

6- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 16/02/2016 Salı günü saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü\'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

 

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

 

 

Scroll to top