TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesinde bulunan harmanlıktaki İlköğretim Okulunun doğu kısmı ve Savaştepe yolunun alt kısmındaki yerlerin otlakiye ve Pelitçik Mahallesi 141 ada 33 parselde bulunan tarla 1 yıllığına Belediye başkanlığı tarafından, 28/03/2016 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesinde bulunan harmanlıktaki İlköğretim Okulunun doğu kısmı ve Savaştepe yolunun alt kısmındaki yerlerin otlakiye ve Pelitçik Mahallesi 141 ada 33 parselde bulunan tarla 1 yıllığına Belediye başkanlığı tarafından, 28/03/2016 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Sarıbeyler Mahallesi (Harmanlık Alanı)

İlköğretim Okulunun doğu kısmındaki yer :2.000,00.-TL ( 1 Yıllık Muamman Bedel)

Savaştepe yolunun alt kısmındaki yer         :   150,00-TL ( 1 Yıllık Muamman Bedel)

Pelitçik Mahallesi :

Köy Civarı 141 ada 33 parsel 8.241,24m2 Tarla:200,00-TL

           

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

        Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1(bir) yıldır.Bu süre tarafların mutabakatı halinde uzatılabilir.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini 1 ay içinde peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden 1 yıllık peşin olarak ödenir.Diğer her yıllar için % 20 artış yapılarak kira bedeli peşin ödenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kıymeti üzerinden %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye Veznesine yatırılması şarttır.

Madde 7-İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 8-Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.           

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının İta amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir

Madde 14-Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

Madde 15- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

Madde 16-Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra gecici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz.Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılmaz.Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez.Teminatları Belediyeye irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

Madde 17-Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

Madde 18- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 19- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde 20- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 21- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Madde 22- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde 23- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 24- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 25) İş bu şartname 25 (Yirmibeş) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Scroll to top