6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 12/04/2016 Salı  günü saat  13:30’da  Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

 

 

BOZALAN  MAHALLESİ:

 

Mevki     Cinsi     Pafta   Ada   Parsel      Yüzölçümü             Muhammen Satış  Bedeli (KDV HARİÇ)

 

Köyiçi     Bina       1        102       2        2.504,01m2 arsa

 

                                                               içerisinde 80m2  bina           59.350,00-TL

 

MECİDİYE  MAHALLESİ:

 

Mevki      Cinsi      Pafta             Ada    Parsel    Yüzölçümü      Muhammen Satış  Bedeli (KDV HARİÇ)

 

Köyiçi      Arsa       J19AA04     143      24         1.390,80M2                  11.790,00.-TL

 

TÜRÜDÜLER  MAHALLESİ:

 

Mevki         Cinsi       Pafta             Ada    Parsel   Yüzölçümü      Muhammen Satış  Bedeli(KDV HARİÇ)

 

Çayıralan    Tarla     BALIKESİR    124      15       1.400,00M2              1.800,00.-TL

 

 

 

TAVŞANCIK MAHALLESİ:

 

Mevki       Cinsi      Pafta         Ada     Parsel     Yüzölçümü        Muhammen Satış  Bedeli(KDV HARİÇ)

 

Bataklık    Tarla      J19A10A    152       10        11.379, 02M2                  4.822,00.-TL

 

Karaağaç   Tarla    J19A10D     150       81           5.192,50M2                   6.601,00.-TL

 

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

 

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

 

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

 

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

 

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

 

      a. Tüzel kişi olasmı halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

 

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 50,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

3 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

 

4 -Geçici Teminat Miktarı muamman tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

 

5-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

 

6- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 12/04/2016 Salı günü saat 13:30’a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü\\\'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

 

 

 

 

 

 

Scroll to top