6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

 

SOGUCAK MAHALLESİ:

Mevki   Cinsi             Pafta   Ada   Parsel   Yüzölçümü               Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi   Bahçeli Ev   P.1   113   25         589,73M2                       13.000,00.-TL                                                                      

MECİDİYE MAHALLESİ:

Mevki     Cinsi             Pafta         Ada   Parsel   Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Çeltlik Köy Korusu Saya   J19A04A 143     25     6.296,85M2         18.900,00.-TL

Köyiçi   Arsa               J19AA04   143   24       1.390,80M2                 3.477,00.-TL

       TÜRÜDÜLER MAHALLESİ:

Mevki         Cinsi        Pafta           Ada   Parsel Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Bağlarbaşı   Tarla BALIKESİR 125   58     1.001,83M2               5.000,00.-TL

Gölyüzü       Bahçe BALIKESİR   120   26       234,58M2                 500,00.-TL

Gölyüzü      Bahçe BALIKESİR   120   31   1.301,11M2               3.905,00.-TL

Kocabük     Tarla                           122   14   1.907,88M2               4.800,00.-TL      

GÜVEMKÜÇÜKTARLA MAHALLESİ:

Mevki       Cinsi       Pafta           Ada   Parsel     Yüzölçümü       Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Mezaraltı Tarla BALIKESİR 153       9       6.627,20M2               11.598,00.-TL  

İSADERE MAHALLESİ

Mevki       Cinsi     Pafta   Ada   Parsel     Yüzölçümü         Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi     Arsa         2     140     7         443,68M2                             8.000,00.-TL

AŞAĞIDANİŞMENT MAHALLESİ

Mevki       Cinsi     Pafta         Ada   Parsel     Yüzölçümü       Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Kaymak   Tarla J19A14C   136     16       3.789,35M2                   11.370,00.-TL

MİNNETLER MAHALLESİ

Mevki       Cinsi     Pafta         Ada   Parsel     Yüzölçümü       Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi       Arsa       -           173       6         110,43M2                   2.761,00.-TL

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4 -Geçici Teminat Miktarı muamman tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

5-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

6- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 02 Mart 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

 

Scroll to top