GENEL ŞARTLAR

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı   Mahallerde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz mallar:

SOĞUCAK MAHALLESİ:

Mevki   Cinsi         Pafta   Ada   Parsel   Yüzölçümü               Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi   Bahçeli Ev   P.1     113   25         589,73M2 Bahçeli Ev     13.000,00-TL                                                                  

MECİDİYE MAHALLESİ:

Mevki     Cinsi                   Pafta       Ada   Parse   Yüzölçümü Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Çeltlik   Köy Korusu Saya   J19A04A   143     25   6.296,85M2       18.900,00.-TL

Köyiçi     Arsa                   J19AA04   143   24   1.390,80M2         3.477,00.-TL

       TÜRÜDÜLER MAHALLESİ:

Mevki       Cinsi     Pafta             Ada   Parsel Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Bağlarbaşı Tarla                           125     58       1.001,83M2           5.000,00.-TL

Gölyüzü     Bahçe BALIKESİR   120     26           234,58M2           500,00.-TL

Gölyüzü     Bahçe BALIKESİR   120     31     1.301,11M2           3.905,00.-TL

Kocabük     Tarla   BALIKESİR   122     14     1.907,88M2           4.800,00.-TL

 

GÜVEMKÜÇÜKTARLA MAHALLESİ:

Mevki       Cinsi       Pafta       Ada   Parsel     Yüzölçümü       Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Mezaraltı   Tarla     BALIKESİR   153       9           6.627,20M2             11.598,00.-TL

İSADERE MAHALLESİ

Mevki       Cinsi   Pafta Ada   Parsel   Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi     Arsa         2       140     7        443,68M2         8.000,00.-TL

AŞAĞIDANİŞMENT MAHALLESİ

Mevki       Cinsi     Pafta         Ada   Parsel     Yüzölçümü       Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Kaymak   Tarla     J19A14C   136     16     3.789,35M2         11.370,00.-TL

MİNNETLER MAHALLESİ

Mevki       Cinsi   Pafta       Ada   Parsel     Yüzölçümü   Muhammen Satış Bedeli(KDV Hariç)

Köyiçi     Arsa         -             173       6           110,43M2           2.761,00.-TL

            Madde 2) İhale 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’ de Belediye Hizmet Binasında ki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

           2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

            Madde 3) - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı , ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

            Madde 4)-Geçici Teminat Miktarı muamman tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

            Madde 5)-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

            Madde 6)- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 02 Mart 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

            Madde7)- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

            Madde 8)- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR,DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

   a) Harcama yetkilileri,

   b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),  

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C-İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

            Madde 9)- Satış, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.             

            Madde 10) 2886 Sayılı Kanunun 31’nci Maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 11) İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde İhaleyi kazanan, ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir. Ayrıca ihaleyi kazanan haricinde, diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir. İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

            Madde 12) Satış peşin olup, peşin ödemede satış bedelinde bir indirim yapılmayacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 13) İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

            Madde 14) Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

            Madde 15) Taşınmaz satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir.

            Madde 16) Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

            Madde 17) İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

            Madde 18) Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

            Madde 19) Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler,Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

            Madde 20) Uyuşmazlıkların çözüm mercii Savaştepe Mahkemeleridir.

            Madde 21) İş bu şartname 21 (Yirmibir) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

 

Scroll to top