6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası gereği Sarıbeyler Mahallesi, Atatürk CaddeSi 10 pafta 1245 parselde bulunan 16/192 Arsa paylı zemin kat 2 nolu 52m2 işyeri 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:SARIBEYLER   MAH. Atatürk Caddesi bulunan Zemin Kat 2.nolu işyeri SAVAŞTEPE

b) Telefon   ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik   posta adresi

:

ç) İhale   dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale   konusu satılacak malın

 

a) Niteliği,   türü ve miktarı

2   .nolu 52 M2 işyeri

  

b) özellliği

:İşyeri

c) Kiralanacak   Yer

10   pafta 1245 parsel Sarıbeyler Mah.Atatürk Caddesi 16/192 Arsa paylı Zemin Kat   2 nolu 52 m2 işyeri aylık 230,00.-Tl

ç) tahmini Bedeli

2   nolu 52 m2 işyeri yıllık     2.760,00.-   TL

d)Kira Suresi

:   1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı   yer

:   SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi   ve saati

:17/04/2017   Pazartesi günü Saat : 14:00

c)   İhale usulü

:   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.          

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülüp ve 100,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmamak üzere 150,00.-TL(yüzelli)

7- İhale üzerinde kalandan,İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

8-İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

9- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

 

Scroll to top