SAVAŞTEPE BELEDİYESİ İHALE İLANI

            6360 Sayılı Kanun geçici 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 14:00 ‘de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

Sıra

Mahallesi

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

Muamman Bedeli(KDV Hariç)

Geçici Teminatı

1

Minnetler

Köyiçi

173

3

573,92

Arsa

10.330,56.-TL

2.000,00.-TL

2

Türüdüler

Bağlarbaşı

125

15

3.936,44

Tarla

7.872,88.-TL

2.000,00.-TL

3

Aşağıdanişment

Köyiçi

106

4

979,67

Arsa

979,67.-TL

500,00.-TL

4

Koğukyurt

Pınarlı

111

57

713,20

Tarla

1.426,40.-TL

500,00.-TL

5

Dikmeler

Bardakçı

165

7

7.064,82

Tarla

21.194,46.-TL

2.000,00.-TL

6

Kurudere

Oluktaşı

104

11

1.170,00

Tarla

2.340,00.-TL

500,00.-TL

7

Cumhuriyet

Tuzlacık

67

200

198,97

Arsa

59.691,00.-TL

5.000,00.-TL

8

Cumhuriyet

Tuzlacık

399

148

191,29

Arsa

38.258,00.-TL

5.000,00.-TL

9

Cumhuriyet

 

468

9

448,29

Arsa

56.036,25.-TL

5.000,00.-TL

10

Cumhuriyet

 

468

10

313,06

Arsa

37.567,20.-TL

5.000,00.-TL

11

Cumhuriyet

 

48

4

255,85

Arsa

24.305,75.-TL

5.000,00.-TL

12

Cumhuriyet

 

48

20

120,54

Arsa

11.451,30.-TL

5.000,00.-TL

13

Cumhuriyet

 

392

5

302,87

Arsa

60.574,00.-TL

5.000,00.-TL

      

 1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            e. Küçük Sanayii Bölgesinde satılacak olan 67 ada 200 parsel ve 399 ada 148 parsel için;

            - Esnaf Odası Üye kayıt belgesi,

            - Küçük Sanayii Kooperatifi Üyelik Belgesi

            - Ustalık Belgesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  3. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

     2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde  100,00.-Tl ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4-İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5-İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 03 Ekim 2017 Salı Günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6-İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7-Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

 

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

Scroll to top