Belediyemiz Tüzel Kişiliğe ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada parselde bulunan 3 adet iş yerinin 3 yıllığına Belediye Başkanlığı tarafından, 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

 

Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada 110 Parsel Kapalı Pazar Yeri :

 

BAĞIMSIZ DÜKKANLAR

S.NO

CİNSİ

ALANI M2

Aylık Muamman
Bedeli TL

3 Yıllık Muamman Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL

KİRA MÜDDETİ

1.

3 Nolu Bağımsız Dükkan

13,94

 275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

2.

6 Nolu Bağımsız Dükkan

13,94

 275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

3.

15 Nolu  Balıkçı Dükkânı

13,94

  275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

 

1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

 

           a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

 

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

 

           c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

 

           d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

            e. Son 6 Aya ait Esnaf Odası Kayıt Belgesi

 

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

 

     a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 

     b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 

     1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

 

   c.   Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

 

   d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

   2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 150,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

 

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

 

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

 

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

 

A-İdarenin;

 

   a) Harcama yetkilileri,

 

   b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 

   c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

 

   d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç),

 

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 83, 84 ve 85’nci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

            1.1.3.ÖZEL ŞARTLAR

 

İhaleyi alan istekliler kiralanan yerin elektrik ve su aboneliklerini kendi adlarına alacaklar ve elektrik su vb. giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

 

- Kiralanan yer mevcut hali ve demir başlarıyla birlikte tutanakla verilecek ve kira müddeti bitiminde aynı şekilde geri alınacaktır.

 

- Kira ücretleri idari şartname belirtildiği şekilde ödenecektir.

 

- Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir veya kiralama işi yapılmayacaktır. Aksi halde kira sözleşmesi tek taraflı fesih edilir.

 

- İhaleye girecek isteklilerden; Belediyemizden borcu yoktur yazısı, geçici teminat makbuzu, balıkçı dükkânları için balıkçılık yaptığına dair belge ve ilçemiz semt pazarına 2017 ocak ayından günümüze kadar gelmiş olmasına dair belge istenecektir. İhaleye tüzel kişi adına katılım halinde yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir.

 

            -Madde 2 de belirtilen balıkçı dükkanları haricindeki dükkânlar dışında kalan bağımsız işyerlerinde balıkçılık faaliyeti yapılamaz.

 

- Kapalı Pazar yerinde bulunan dükkanların ön cephesine kapı, panjur, pvc vb. kiracılar tarafından kapatılma isteği oluştuğunda kapatılmasına belediyemiz bilgisi ve kontrolü dahilinde izin verilecektir.

 

Turhan ŞİMŞEK

 

Belediye Başkanı

 

 

 

Scroll to top