Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesinde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Yeşilhisar   Mahallesi:

1-Yeşilhisar Mahallesi 111 ada 11 nolu parsel 74m2 işyeri aylık: 160,00.-TL ( Aylık Muamman Bedel)

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

        Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1 yıldır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren aylık olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden bir yıl aynı ödenir. Karşılıklı mutabakat sağlandığında diğer yıllar için Belediye Encümeni tarafından kira bedeli belirlenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, bir yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

            Madde 8-. Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

     e)Belediye ye herhangi bir kira borcu bulunmaması

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

2886 Sayılı Kanunun 31’nci Maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde, kiracı taşınmaz üzerinde hak talep edemez.

Madde 14- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

Madde 15-Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra gecici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz.Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılmaz.Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez.Teminatları Belediyeye irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

Madde 16-Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

Madde 17- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 18- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde19- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Madde 21- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde 22- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 23- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 24- İş bu şartname 24 (Yirmidört) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

 

Scroll to top