TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye başkanlığı tarafından 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00' de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz mallar:

Sıra

Mahallesi

Ada

Parsel

Cinsi

Muamman Bedeli

Geçici Teminatı

1

Karaçam

140

163

24.891,33

Tarla

199.311,00 TL

6.000,00 TL

2

Karaçam

140

165

8.330,00

Tarla

58.310,00 TL

2.000,00 TL

3

Karaçam

103

3

709,00

Arsa

9.665,00 TL

500,00 TL

4

Karaçam

117

5

664,00

Arsa

9.050,00 TL

500,00 TL

5

Karaçam

128

27

1.933,00

Tarla

14.465,00 TL

1.000,00 TL

6

Yazören

120

78

31.739,19

Tarla

47.700,00 TL

1.750,00 TL

7

Dikmeler

168

8

115,00

Bahçe

920,00 TL

250,00 TL

8

Soğucak

139

32

1.390,18

Bahçe

27.800,00 TL

1.000,00 TL

9

Soğucak

121

1

1.848,97

Arsa

36.900,00 TL

1.250,00 TL

10

Soğucak

119

4

616,14

Arsa

15.404,00 TL

750,00 TL

11

Ardıçlı

131

1

369,90

Arsa

5.000,00 TL

500,00 TL

12

Ardıçlı

134

10

1.583,10

Arsa

25.000,00 TL

1.000,00 TL

13

Cumhuriyet

399

148

191,29

Arsa

40.000,00 TL

1.500,00 TL

14

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 5 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

15

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 6 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

16

Sarıbeyler

103

67

2.633,00

Tarla

21.000,00 TL

750,00 TL

Madde 2- İhale 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00' de Belediye Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Ağustos 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR,DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

a)Harcama yetkilileri,

b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ,

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84, ve 85'inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C- İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

Madde 9- Satış, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 10- 2886 Sayılı Kanunun 31'nci maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Madde 11-İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır.Kesin teminat ihale bedelinin %6'sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde ihaleyi kazanan,ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir.Ayrıca İhaleyi kazanan haricinde,diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir.İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde;ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

Madde 12-Satışpeşin olup, peşin ödemede satış bedelinde bir indirim yapılmayacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 13-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 14-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 15-Taşınmaz satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir.

Madde 16-Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Madde 17-İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

Madde 18-Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

Madde 19-Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler, Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

Madde 20-Uyuşmazlıkların çözüm mercii Savaştepe Mahkemeleridir.

Madde 21-İş bu şartname 21 (Yirmibir) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Scroll to top