İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır.


• Ruhsat talep dilekçesi
• Tapu sureti
• Çap
• İmar durumu
• Plan kote
• Yol kotu tutanağı
• Kanal kotu tutanağı
• Proje müellifi belgesi

 1. Mimar
 2. İnşaat mühendisi
 3. Makine mühendisi
 4. Elektrik mühendisi
• Zemin etüt raporu
• Projeler 5 Takım ( yapı denetim kuruluşunca onaylı )

 

 1. Mimari
 2. Betonarme ve betonarme hesapları
 3. Elektrik
 4. Sıhhi tesisat
 5. Isı yalıtım hesabı
 6. Gerekiyorsa asansör ve kalorifer
• Yapı denetim izin belgesinin noter tasdili sureti
• Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı
• Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme
• Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname
• Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz ( aslını ibraz etmek kaydı ile sureti )
• Hesap No:

 

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIGI YAPI DENETİM HESABI
“ZİRAATBANKASI” 304020-11748423-5001 NOLU HESAP

 

• Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenilmesinde

 

 1. Ticaret odası kaydı
 2. Vergi mükellefi olması
 3. Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname
• Yapının müteahhitliğinin yapı sahibi dışında birinin üstlenmesi durumunda

 

 1. Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme
 2. vergi levhası
 3. Ticaret sicil gazetesi
Dilekçe ve ekleri tam olan dosyaların kaydı yapılarak İmar Müdürlüğünce incelenir. Eksiklikler varsa mal sahibi ve yapı denetim firmasına bildirilerek eksiklikler giderilmesi istenir. Sığınak gerekli ise sığınak komisyonundan uygundur raporu istenir. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğünden otopark hesabı istenir.

 

Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.
Scroll to top