6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası gereği Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin Parktaki çay bahçesi 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:Sarıbeyler Mahallesi Park Sokak İbrahim Taş Tekin Parkı Sarıbeyler Mahallesi/SAVAŞTEPE

b) Telefon ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale konusu satılacak malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 5920M2 Park Alanı

b) özellliği

:Park Alanı Çay Bahçesi

c) Kiralanacak Yer

: Sarıbeyler Mahallesi İbrahim Taş Tekin Parkı

AYLIK KİRA 150,00-TL

ç) tahmini Bedeli

:1.800- TL ( Bir Yıllık)

d)Kira Suresi

: 1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:09/05/2014 Cuma Saat : 14:00

c) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-1 .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           2.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           3.Gerçek Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

           4.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

5-Vekaleten iştirak edecek ise Noter Tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü

6-İhalenin yapılacağı saat önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

       2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 150.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

Scroll to top