2018 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınavında başarılı olan personel listesi aşağıdadır.

Devamını oku: 2018 GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV BAŞARI LİSTESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Minnetler, İsadere , Çavlı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 14:30’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ(İSADERE,ÇAVLU,MİNNETLER VE CUMHURİYET mAH.)

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 14:30’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER MAH.İŞYERİ KİRA ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Minnetler Mahallesi’nde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 05 Ekim 2018 Cuma günü saat 14:30’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mallar:

S.NO

MAHALLE

CİNSİ

ALANI M²

ÖDEME

1 Yıllık Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL

KİRA MÜDDETİ

1.

Minnetler

Arazi

47.349,70 M²

Peşin

1.500,00 TL

% 3

1 YIL

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne, ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 5- Sözleşme bittiğinde tarafların anlaşması halinde Encümen Kararı ile kira bedeli %20 artış yapılarak sözleşme uzatılabilir ve kira bedeli peşin ödenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan toplam kira müddeti ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

            Madde 8- Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

            1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

     1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c.   Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

   2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde 100-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 04 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

     a)Harcama yetkilileri,

     b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ,

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84, ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C- İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

            Madde 10- 2886 Sayılı Kanunun 31’nci maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 11-İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir.Ayrıca İhaleyi kazanan haricinde,diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir.İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

            Madde 12-Minnetler Mahallesi 253 ada 31 nolu parsel 47.349,70 m² lik kıraç arazinin kiralama bedeli 1 yıllıkpeşin ödenir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 13-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre kiralanan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

            Madde 14-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde kiralamayı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 15- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

            Madde 16-Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra geçici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılmaz. Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez. Teminatları Belediyeye irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

            Madde 17-Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

            Madde 18- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

            Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

            Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

            Madde 19- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

            Madde 20- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

            Madde 21- Belediye sözleşmeyi fesh ettiği takdirde kati teminatı Belediyeye irad kaydeder. Belediyenin bu yere ihtiyacı olduğu takdirde 15 gün önceden tebligat yapmak suretiyle sözleşmeyi fesh eder. Belediyenin herhangi bir etkinlik için bu yere ihtiyaç duyduğunda bu yeri ücretsiz olarak kullanır.

            Madde 22- Kiracı tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiği takdirde, sözleşmeyi fesh ettiği mali yılın kira bedelinin tamamının kirasını ödemeyi taahhüt eder.

            Madde 23- Belediye ye daha önceden borcu olan kişiler ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılamaz. Hileli yoldan ihaleye katılanlar daha sonra durumları anlaşıldığında teminatları Belediye ye irat kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

            Madde 24- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

            Madde 25- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

            Madde 26- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesi’nden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

            Madde 27- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

            Madde 28- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

            Madde 29- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

            Madde 30- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

          Madde 31- İş bu şartname 31 (otuzbir) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye başkanlığı tarafından 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00' de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz mallar:

Sıra

Mahallesi

Ada

Parsel

Cinsi

Muamman Bedeli

Geçici Teminatı

1

Karaçam

140

163

24.891,33

Tarla

199.311,00 TL

6.000,00 TL

2

Karaçam

140

165

8.330,00

Tarla

58.310,00 TL

2.000,00 TL

3

Karaçam

103

3

709,00

Arsa

9.665,00 TL

500,00 TL

4

Karaçam

117

5

664,00

Arsa

9.050,00 TL

500,00 TL

5

Karaçam

128

27

1.933,00

Tarla

14.465,00 TL

1.000,00 TL

6

Yazören

120

78

31.739,19

Tarla

47.700,00 TL

1.750,00 TL

7

Dikmeler

168

8

115,00

Bahçe

920,00 TL

250,00 TL

8

Soğucak

139

32

1.390,18

Bahçe

27.800,00 TL

1.000,00 TL

9

Soğucak

121

1

1.848,97

Arsa

36.900,00 TL

1.250,00 TL

10

Soğucak

119

4

616,14

Arsa

15.404,00 TL

750,00 TL

11

Ardıçlı

131

1

369,90

Arsa

5.000,00 TL

500,00 TL

12

Ardıçlı

134

10

1.583,10

Arsa

25.000,00 TL

1.000,00 TL

13

Cumhuriyet

399

148

191,29

Arsa

40.000,00 TL

1.500,00 TL

14

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 5 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

15

Sarıbeyler

0

1245

16/192

Bina 6 Nolu

60.000,00 TL

2.000,00 TL

16

Sarıbeyler

103

67

2.633,00

Tarla

21.000,00 TL

750,00 TL

Madde 2- İhale 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00' de Belediye Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Ağustos 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR,DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

a)Harcama yetkilileri,

b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ,

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84, ve 85'inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C- İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

Madde 9- Satış, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 10- 2886 Sayılı Kanunun 31'nci maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Madde 11-İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır.Kesin teminat ihale bedelinin %6'sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde ihaleyi kazanan,ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir.Ayrıca İhaleyi kazanan haricinde,diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir.İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde;ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

Madde 12-Satışpeşin olup, peşin ödemede satış bedelinde bir indirim yapılmayacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 13-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 14-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 15-Taşınmaz satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir.

Madde 16-Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Madde 17-İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

Madde 18-Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

Madde 19-Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler, Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

Madde 20-Uyuşmazlıkların çözüm mercii Savaştepe Mahkemeleridir.

Madde 21-İş bu şartname 21 (Yirmibir) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin parkı Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mallar:

S.NO

MAHALLE

CİNSİ

Ödeme

Aylık Muhammen Bedeli TL

1 Yıllık Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL

KİRA MÜDDETİ

1.

Sarıbeyler

İbrahim Taş Tekin Parkı

Aylık

225,00 TL

2.700,00 TL

% 3

1 YIL

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren aylık peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne, ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 5- Sözleşme tarihinden itibaren her yıl kira bedeli %20 artış yapılarak peşin olarak ödenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan toplam kira müddeti bir yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

            Madde 8- Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

            1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

     1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c.   Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

   2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00.-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR,DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

     a)Harcama yetkilileri,

     b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ,

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84, ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C- İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

            Madde 10- 2886 Sayılı Kanunun 31’nci maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 11-İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır. Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir.Ayrıca İhaleyi kazanan haricinde,diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir.İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

            Madde 12-Sarıbeyler Mahallesi İbrahim Taş Tekin Parkı kiralama bedeli her ayın ilk haftası aylık peşin olarak ödenir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 13-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre kiralanan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

            Madde 14-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde kiralamayı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

Madde 15- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

            Madde 16-Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra geçici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılmaz. Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez. Teminatları Belediyeye irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

            Madde 17-Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

            Madde 18- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

            Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

            Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

            Madde 19- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

            Madde 20- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

            II- ÖZEL ŞARTLAR

            Madde 21- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir. Kiracı su ve elektrik abonelerini kendi adına alacaktır.

            Madde 22- Parktaki çimler kiracı tarafından biçilerek sulanacaktır. Çimler kuruduğu takdirde sözleşme fesih edilerek zarar kiracı tarafından karşılanacaktır.

            Madde 23- Park içerisinde patlayan elektrik ampulleri kiracı tarafından değiştirilecektir.

            Madde 24- Park içerisindeki temizlik kiracı tarafından yapılacaktır.

            Madde 25- Kira müddeti sona erdiğinde kiracı bu yeri aldığı şekilde teslim edecektir. Kiracı bina üzerinde bir hasar yaptığında bu hasarı gidermeyi taahüt eder. Kiracı bu hasarı 1 ay içerisinde gidermediği takdirde kati teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

            Madde 26- Kiracı kiralamış olduğu çay bahçesini kendi bildiğine başkasına devredemez. Ancak mecbur bir sebep zuhur ettiğinde Belediyeden izin alarak devir eder.

            Madde 27- Kiracı Belediye tarafından belirlenen açılış kapanış saatlerine uyacaktır. Açılış kapanış saatlerine uymadığı takdirde 2 defa uyarıdan sonra sözleşme fesih edilir.

            Madde 28- Kiracı kira bedellerini zamanında ödemediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacakları kanununa göre gecikme zammı alınır. 1 aylık kira bedeli ödenmediği takdirde sözleşme fesh edilir.

            Madde 29- Çay Bahçesi içinde ve çevresinde alkollü içki içmek, içirmek yasaktır. İçki içildiği takdirde sözleşme fesih edilir.

            Madde 30- Belediye sözleşmeyi fesh ettiği takdirde kati teminatı Belediye ye irad kaydeder. Belediyenin bu yere ihtiyacı olduğu takdirde 15 gün önceden tebligat yapmak suretiyle sözleşmeyi fesh eder. Belediyenin herhangi bir etkinlik için bu yere ihtiyaç duyduğunda bu yeri ücretsiz olarak kullanır

            Madde 31- Kiracı tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiği takdirde, sözleşmeyi fesh ettiği mali yılın kira bedelinin tamamının kirasını ödemeyi taahhüt eder.

            Madde 32- Belediye ye daha önceden borcu olan kişiler ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılamaz. Hileli yoldan ihaleye katılanlar daha sonra durumları anlaşıldığında teminatları Belediye ye irat kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

            Madde 33- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

            Madde 34- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür

            Madde 35- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

            Madde 36- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

            Madde 37- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

            Madde 38- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

            Madde 39- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

            Madde 40- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

            Madde 41- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

            Madde 42- İş bu şartname 42 (kırkiki) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

            Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesinde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: YEŞİLHİSAR İŞYERİ KİRALAMA ŞARTNAMESİ

 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Türüdüler Mahallesi ve Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:30’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER, TÜRÜDÜLER TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

          696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin, 39’ uncu maddesi gereğince Sınav Komisyonunca yapılan sözlü sınav listesi ekte sunulmuştur.
         İlgililere duyurulur. 14/03/2018

Devamını oku: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TUTANAĞI

Savaştepe Belediyesi Taşeron İşçilere ait sözlü ve uygulamalı sınav yeri, tarih ve saatine dair bilgiler yayınlanmıştır.İlgililere tebliğ olunur.07/03/2018

Devamını oku: TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV TARİHİ
Scroll to top