TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada parselde bulunan 3 adet iş yerinin 3 yıllığına Belediye başkanlığı tarafından, 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada 110 Parsel Kapalı Pazar Yeri :

BAĞIMSIZ DÜKKANLAR

S.NO

CİNSİ

ALANI M2

Aylık Muamman
Bedeli TL

3 Yıllık Muamman Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL

KİRA MÜDDETİ

1.

3 Nolu Bağımsız Dükkan

13,94

 275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

2.

6 Nolu Bağımsız Dükkan

13,94

 275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

3.

15 Nolu  Balıkçı Dükkânı

13,94

  275,00 TL

 9.900,00 TL

 2.000,00 TL

3 YIL

 

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 3(üç) yıldır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini 1 ay içinde peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne, ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır.

Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden 3 yıllık peşin olarak ödenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan Madde 2 de bulunan tabloda ki bedel olan geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Belediye Veznesine yatırılması şarttır.

Madde 7- İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.           

Madde 8-Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            e. Son 6 Aya ait Esnaf Odası Kayıt Belgesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

     a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

     b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

     1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

   c.   Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

   d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

   2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 150,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 14 Mart 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Belediye Zabıta Komiserliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A-İdarenin;

   a) Harcama yetkilileri,

   b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

   c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

   d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortakları hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 83, 84 ve 85’nci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

            1.1.3.ÖZEL ŞARTLAR

İhaleyi alan istekliler kiralanan yerin elektrik ve su aboneliklerini kendi adlarına alacaklar ve elektrik su vb. giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

- Kiralanan yer mevcut hali ve demir başlarıyla birlikte tutanakla verilecek ve kira müddeti bitiminde aynı şekilde geri alınacaktır.

- Kira ücretleri idari şartname belirtildiği şekilde ödenecektir.

- Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir veya kiralama işi yapılmayacaktır. Aksi halde kira sözleşmesi tek taraflı fesih edilir.

- İhaleye girecek isteklilerden; Belediyemizden borcu yoktur yazısı, geçici teminat makbuzu, balıkçı dükkânları için balıkçılık yaptığına dair belge ve ilçemiz semt pazarına 2017 ocak ayından günümüze kadar gelmiş olmasına dair belge istenecektir. İhaleye tüzel kişi adına katılım halinde yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir.

            -Madde 2 de belirtilen balıkçı dükkanları haricindeki dükkânlar dışında kalan bağımsız işyerlerinde balıkçılık faaliyeti yapılamaz.

- Kapalı Pazar yerinde bulunan dükkanların ön cephesine kapı, panjur, pvc vb. kiracılar tarafından kapatılma isteği oluştuğunda kapatılmasına belediyemiz bilgisi ve kontrolü dahilinde izin verilecektir.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının İta amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

Madde12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.

Madde 14- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar

diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

Madde 15- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Başka amacı dışında kullanamaz.

            Madde 16-Belediyeden daha önce bu yeri kiralayıp vazgeçenler, ihaleyi aldıktan sonra geçici teminatı yakıp ihaleyi bırakanlar ve 1.derecede akrabası ve yakınları ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılmaz. Hileli yoldan ihaleye katılanların daha sonra durumları anlaşıldığında yatırdıkları peşinatlar geri verilmez.Teminatları Belediyeye irad kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

            Madde 17-Belediyeye daha önce herhangi bir hizmetten dolayı borcunu ödemeyenler ihaleye katılamazlar.

            Madde 18- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

            Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

            Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

            Madde 16- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

            Madde 17- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

            Madde 21- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

            Madde 22- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

            Madde 23- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 24- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 25) İş bu şartname 25 (Yirmibeş) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

            

Taşeron İşçilerin Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmesi ile ilgili başvuru durumu sonuçlarını gösteril liste aşağıdadır.

Savaştepe Belediyesi Tespit Komisyonunun kararı aşağıda yayınlanmıştır.Bu karara itiraz etmek isteyenlerin Valilik bünyesinde kurulan İtiraz Komisyonuna 21/02/2018-23/02/2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir.

 

Devamını oku: TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU SONUÇLARI

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

 

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 26.30.ZD pafta 297 ada parselde bulunan 15 adet iş yerinin 3 yıllığına Belediye başkanlığı tarafından, 19 Aralık 2017 Salı günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: KAPALI PAZAR YERİ DÜKKANLARIN ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesinde bulunan taşınmaz ve Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin parkı Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 18 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 14:30’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: YEŞİLHİSAR VE SARIBEYLER KİRALAMA ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye başkanlığı tarafından 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

            Satışı yapılacak taşınmaz mallar:

Sıra

Mahallesi

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

Muamman Bedeli(KDV Hariç)

Geçici Teminatı

1

Minnetler

Köyiçi

173

3

573,92

Arsa

10.330,56.-TL

2.000,00.-TL

2

Türüdüler

Bağlarbaşı

125

15

3.936,44

Tarla

7.872,88.-TL

2.000,00.-TL

3

Aşağıdanişment

Köyiçi

106

4

979,67

Arsa

979,67.-TL

500,00.-TL

4

Koğukyurt

Pınarlı

111

57

713,20

Tarla

1.426,40.-TL

500,00.-TL

5

Dikmeler

Bardakçı

165

7

7.064,82

Tarla

21.194,46.-TL

2.000,00.-TL

6

Kurudere

Oluktaşı

104

11

1.170,00

Tarla

2.340,00.-TL

500,00.-TL

7

Cumhuriyet

Tuzlacık

67

200

198,97

Arsa

59.691,00.-TL

5.000,00.-TL

8

Cumhuriyet

Tuzlacık

399

148

191,29

Arsa

38.258,00.-TL

5.000,00.-TL

9

Cumhuriyet

 

468

9

448,29

Arsa

56.036,25.-TL

5.000,00.-TL

10

Cumhuriyet

 

468

10

313,06

Arsa

37.567,20.-TL

5.000,00.-TL

11

Cumhuriyet

 

48

4

255,85

Arsa

24.305,75.-TL

5.000,00.-TL

12

Cumhuriyet

 

48

20

120,54

Arsa

11.451,30.-TL

5.000,00.-TL

13

Cumhuriyet

 

392

5

302,87

Arsa

60.574,00.-TL

5.000,00.-TL

 

Madde 2- İhale 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat  14:00’de Belediye Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            e. Küçük Sanayii Bölgesinde satılacak olan 67 ada 200 parsel ve 399 ada 148 parsel için;

            - Esnaf Odası Üye kayıt belgesi,

            - Küçük Sanayii Kooperatifi Üyelik Belgesi

            - Ustalık Belgesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

     a.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

     b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

     1.  Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

    c.    Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

    d.    Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

    2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye  teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 03 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir

AŞAĞIDAKİ ŞAHISLAR,DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İHALELERE KATILAMAZLAR:

A- İdarenin;

     a)Harcama yetkilileri,

     b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ,

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84, ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C- İhaleye katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar hakkında yapılan soruşturmaya (KHK/ 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname) göre hakkında işlem gören kişi veya kuruluşlar ihaleye katılım geçersiz sayılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

            Madde 9- Satış, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

            Madde 10-  2886 Sayılı Kanunun 31’nci maddesi uyarınca onaylanan ihale kararı onay tarihinden itibaren en geç 5(beş) iş günü içinde ihaleyi kazanana imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

            Madde 11-İhale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde ihaleyi kazanandan kesin teminat alınır ve sözleşme imzalanır.Kesin teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleyi kazanandan kesin teminatın alınmasından sonra veyahut ihale bedelinin sözleşme süresi içinde ihaleyi kazanan,ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırırsa ihale öncesi yatırılan geçici teminat Belediyemizce iade edilir.Ayrıca İhaleyi kazanan haricinde,diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir.İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde;ihaleyi kazanan ihale bedelinin tümünü her türlü masraflarla birlikte yatırır.

            Madde 12-Satışpeşin olup,peşin ödemede satış bedelinde bir indirirm yapılmayacaktır.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ihaleyi kazanan, ihale bedelini peşin olarak ihale bedelini yatırmak,varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır.Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir,vukua gelecek hasar,zarar,fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 13-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

            Madde 14-Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediye, fuzuli işgali bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı ayrı belirtilir.

            Madde 15-Taşınmaz satış bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra Tapu Sicil işlemleri yapılabilecektir. Tapu giderleri, Noter masrafları gibi olabilecek diğer giderler alıcıya aittir.

            Madde 16-Satın alma işi ile ilgili her türlü Vergi, Resim, Harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

            Madde 17-İhaleye katılanlar taşınmazın hukuki ve fiili durumunu ihaleye katılmadan önce araştırmak zorundadırlar.

            Madde 18-Belediye taşınmaz ile ilgili kusur, ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleriyle sorumlu olmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazın tapu sicilindeki veya taşınmaz üzerindeki kusurları fiilen kabul etmiş ve zapta karşı tekeffül hükümleri uyarınca sözleşmeyi fesih veya kusur nedeniyle tazminat hakkından peşinen feragat etmiş sayılacaktır.

            Madde 19-Şartname ve sözleşmede düzenlenmiş olan konularda 2886 Sayılı Yasa ve bununla ilgili mevzuat (Genelgeler, Şartnameler vs.) sözleşme maddesi yerine geçer.

            Madde 20-Uyuşmazlıkların çözüm mercii Savaştepe Mahkemeleridir.

            Madde 21-İş bu şartname 21 (Yirmibir) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde,aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

            Bu şartname,Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

            Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

           

           

            İsteklinin

            Adı Soyadı           : ……………………………………………………

            (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

           

           

            Tebligat Adresi     :

            İmza Tarihi           :

            İmzası                   : 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesi, Atatürk Caddesinde Belediye Tüzel Kişiliğine ait 10 pafta 1245 nolu parselde bulunan 16/192 Arsa Paylı zemin kat 2.nolu 52 m2’lik işyeri Belediye Başkanlığı tarafından, 17/04/2017 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SAVAŞTEPE SARIBEYLER MAHALLESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı   Mahallerde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

Devamını oku: TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait 26.30 Zd pafta 23 ada 2 nolu parsel üzerinde 2.kat Eski Belediye Binası 780m2 kapalı alanlı işyeri, Belediye Başkanlığı tarafından, 27/02/2017 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Bulvarında bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: BELEDİYE BULVARI DÜKKAN İHALE ŞARTNAMESİ

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Minnetler ve İsadere Mahallelerde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 14:00’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: MİNNETLER,İSADERE İHALE İLANI ŞARTNAMESİ
Scroll to top