Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 09 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat:11:00'de İlçemiz Futboll sahasında Uçurtma Şenliği yapılacaktır.

Devamını oku: 2015 UÇURTMA ŞENLİĞİ

6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası gereği Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin Parktaki çay bahçesi 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Devamını oku: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ PARK İHALE İLANI.

 

SAVAŞTEPE BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Solak Sokak 26 30 Zd  pafta, 23 ada 2 nolu  parselde eski belediye pasajı zemin katta bulunan 33 M2 işyeri 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:CUMHURİYET MAH. Solak Sokak SAVAŞTEPE

b) Telefon ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale konusu satılacak malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

b) özellliği

:işyeri

c) Kiralanacak Yer

: 26 30 Zd 23 ada 2 parsel  33 M2 Kapalı Alanı aylık

 181,00-TL

 

ç) tahmini Bedeli

:2,172,00- TL ( Bir Yıllık)

d)Kira Suresi

: 1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:11/09/2014 Salı  Saat : 14:00

c) İhale usulü

:2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

           d. Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

           e. Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.          

f-İhalenin yapılacağı saat önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı aynı adresten  satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup,  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale üzerinde kalandan,İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

 8-İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

 9- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

 

 

                                                                                        Saylan KURT

                                                                                                   Belediye Başkanı

 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

I

GENEL ŞARTLAR

 

 

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait 26.30 Zd pafta 23 ada 2 nolu parsel üzerinde eski belediye pasajı zemin katta bulunan 33 m2 kapalı alanlı işyeri, Belediye Başkanlığı tarafından, 11/09/2014 Perşembe  günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın: Aylık Kıymet Takdir   :181,00.-TL.

 

Mahallesi:  Cumhuriyet             Pafta:  26 30 Zd        Ada No:23      Parsel:2

 

 Taşınmaz mevcut yapısı ile , kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

 

            Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

         Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1 yıldır. Bu süre tarafların mutabakatı halinde  uzatılabilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini aylık olarak her ayın ilk haftası peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca  varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden bir yıl aynı ödenir. Bu süre tarafların mutabakatı halinde  uzatılabilir.Belediye Encümeni tarafından yeniden kira bedeli belirlenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin % 3’ ü tutarında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında  kesin teminat alınır.

            Madde 8-. Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

            a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

            b.vergi karnesi,

c. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

d.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

e.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

            f. Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.   

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.           

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden (7) yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

            8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

Madde 14- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak Belediye kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülemez.

Madde 15- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

 

Madde 16- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez.Başka amacı dışında kullanamaz.

Madde 17- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 18- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde 19- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne  ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 

Madde 21- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su,  elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir.

 

Madde 22- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

 

Madde 23- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 24- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme  tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesin den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Madde 25- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde  26- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

 

Madde 27- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 28) İş bu şartname 28 (Yirmisekiz) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

 

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

 

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

İsteklinin

            Adı Soyadı                 : ............................................................................

            (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

 

            Tebligat Adresi          :

 

            İmza Tarihi                :

 

            İmzası                        :           

 

 

6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası gereği Sarıbeyler Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı 5 pafta 1242 parselde Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan 3 nolu işyeri 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:SARIBEYLER MAH.Belediye Binası Zemin Kat 3.nolu işyeri SAVAŞTEPE

b) Telefon ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale konusu satılacak malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

3 .nolu 12 M2 işyeri

  

b) özellliği

:İşyeri

c) Kiralanacak Yer

5 pafta 1242 parsel Sarıbeyler Mah.Belediye Binası Zemin Kat

3 nolu 12 m2 işyeri aylık 100,00.-Tl

ç) tahmini Bedeli

3 nolu 12 m2 işyeri yıllık     1..200,00.- TL

d)Kira Suresi

: 1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:09/06/2014 Pazartesi günü Saat : 14:00

c) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

   b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

   c.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

   d.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

   e.Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

İhalenin yapılacağı saat önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

 

 

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

I

GENEL ŞARTLAR

 

            Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında Belediye Tüzel Kişiliğine ait 5 pafta 1242 nolu parselde Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan 3 nolu 12 m2’lik işyeri Belediye Başkanlığı tarafından, 09/06/2014 Pazartesi günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

            Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mallar:

Mahallesi:       Pafta:       Parsel:   Metrekare           Yıllık Muamman Bedeli

Sarıbeyler         5           1242       12 M2                     1.200,00.-TL

Taşınmaz mevcut yapısı ile , kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

           

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

        Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1 yıldır. Bu süre tarafların mutabakatı halinde uzatılabilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini aylık olarak her ayın ilk haftası peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden bir yıl aynı ödenir. Diğer yıllar için Belediye Encümeni tarafından kira bedeli belirlenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

            Madde 8-. Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

c.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

d.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

           e. Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

  

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.           

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden (7) yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

            8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

Madde 14- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak Belediye kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülemez.

Madde 15- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

Madde 16- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez

Madde 17- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 18- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde 19- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Madde 21- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir.

Madde 22- Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 23- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

Madde 24- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesin den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Madde 25- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde 26- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 27- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 28) İş bu şartname 28 (Yirmisekiz) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

Madde 1

- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin Parktaki çay bahçesi Belediye Başkanlığı tarafından, 09/05/2014 Cuma günü saat 14:00’ da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Mahallesi: Sarıbeyler     Sokak : Park Sokak Aylık Kıymet Takdir   :150,00.-TL

İbrahim Taş Tekin Parktaki çay bahçesi

Taşınmaz mevcut yapısı ile , kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

           

Madde 3- Kiralama, Belediye Başkanlığı 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık usulü ile yapılacaktır.

        Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi 1 yıldır. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan, ihale bedelini aylık olarak her ayın ilk haftası peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne , ayrıca varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen miktar için % 20 gecikme cezası uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat Belediyemize irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            Madde 5-Kira ihale bedeli üzerinden bir yıl aynı ödenir.

Madde 6-İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen yıllık kira bedelinin %3’ ü (yüzde üç) oranında 54,00(ellidört)TL . tutarında geçici teminat alınır.

            Madde 7- İhale üzerinde kalandan, tahmin edilen yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında 108,00(yüzsekiz)TL kesin teminat alınır.

            Madde 8-. Sözleşme kullanım bedelinin ödendiğine dair dekont ile banka teminat mektubunun Belediye Başkanlığına ibrazını müteakip imzalanır ve yürürlüğe girer.

Madde 9- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

d.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

e.Gerçek Kişi Olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri

           f. Vekaleten iştirak edecek ise Noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

   

Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A- İdarenin;

     a) Harcama yetkilileri,

     b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

     c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

     d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Madde 10- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.           

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden (7) yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

            8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekli, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye irat kaydedilir.

Madde 12- Sözleşme yapılıp, kiracı kiralananı teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, Belediye geri kalan süre için yeniden ihaleye çıkararak başkasına kiralamaya yetkilidir.

Madde 13– Kiracılık hakkı sona erdiğinde taşınmaz, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren Belediye yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Belediye hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır. Kiracı, kiraladığı taşınmazı ne şekilde teslim almışsa o şekilde teslim eder.

Madde 14- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak Belediye kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Belediye ye bağışlanmış sayılır ve sökülemez.

Madde 15- Taşınmazı aynı unvan altında kiralayan ve sözleşmeye imza atan ortaklardan birisine çekilen ve tebliğ edilen veya tebliğ edilmiş sayılan ihtar ve ihbarlar diğerine de çekilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır. Kiralananla ilgili olarak açılan her türlü dava ve icra takibinde tüm ortaklar birlikte taraf sayılır.

Madde 16- Kiracı kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez. Başka amacı dışında kullanamaz.

Madde 17- Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

Sözleşmenin süresinden evvel feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde taşınmaz tahliye edilir.

Kiracının taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, kira sözleşmesi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idare tarafından feshedilecek, kiracının kesin teminatı irat kaydedilecek ve kira bedelinin tamamı ile idarenin uğradığı diğer zarar ve ziyanın tazmini kiracıdan istenecektir.

Madde 18- İş bu şartname ve ihale tutanağı ile sözleşmenin imzalanması esnasında ihale üzerinde kalan şahıs herhangi bir şart dermeyan edemez ve şartlı olarak pey süremez.

Madde 19- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Savaştepe Belediyesi’nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 20- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Savaştepe İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Madde 21- Kiracı, yürürlükteki tüm mevzuata, uymakla yükümlüdür. Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarımların tamamı kiracıya aittir. Kiracı su ve elektrik abonelerini kendi adına alacaktır.

Madde 22-Parktaki çimler Belediye çim motoru ile kiracı tarafından biçilerek sulanacaktır. Çimler kuruduğu takdirde sözleşme fesih edilerek zarar kiracı tarafından karşılanacaktır.

Madde 23-Park içerisinde patlayan elektrik ampulleri kiracı tarafından değiştirilecektir.

Madde 24-Park içerisindeki temizlik kiracı tarafından yapılacaktır.

Madde 25-Kira müddeti sona erdiğinde kiracı bu yeri aldığı şekilde teslim edecektir. Kiracı bina üzerinde bir hasar yaptığında bu hasarı gidermeyi taahüt eder. Kiracı bu hasarı 1 ay içerisinde gidermediği takdirde kati teminatı Belediye ye irat kaydedilir.

Madde 26-Kiracı kiralamış olduğu çay bahçesini kendi bildiğine başkasına devredemez. Ancak mecbur bir sebep zuhur ettiğinde Belediyeden izin alarak devir eder.

Madde 27- Kiracı Belediye tarafından belirlenen açılış kapanış saatlerine uyacaktır. Açılış kapanış saatlerine uymadığı takdirde 2 defa uyarıdan sonra sözleşme fesih edilir.

Madde 28-Kiracı kira bedellerini zamanında ödemediği taktirde 6183 Sayılı Amme Alacakları kanununa göre gecikme zammı alınır.1 aylık kira bedeli ödenmediği takdirde sözleşme fesih edilir.

Madde 29- Çay Bahçesi içinde ve çevresinde alkollü içki içmek, içirmek yasaktır.İçki içildiği takdirde sözleşme fesh edilir.

Madde 30- Belediye sözleşmeyi fesh ettiği takdirde kati teminatı Belediye ye irad kaydeder. Belediyenin bu yere ihtiyacı olduğu takdirde 15 gün önceden tebliğat yapmak suretiyle sözleşmeyi fesh eder.

Madde 31- Kiracı tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiği takdirde sözleşme bitim tarihine kadar olan kirasını ödemeyi taahhüt eder.

Madde 32-Belediye ye daha önceden borcu olan kişiler ihaleye katılamaz. Başkaları bu kişiler adına ihaleye katılamaz. Hileli yoldan ihaleye katılanlar daha sonra durumları anlaşıldığında teminatları Belediye ye irat kaydedilerek sözleşme fesh edilir.

Madde 33-Kiracı, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslara ve çevreye verdiği zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur. Bunlar ve benzeri hususlarda Savaştepe Belediyesi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Madde 34- Sözleşmenin, kiracının kusurundan kaynaklanan herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeniden sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre için uğranılan zararı ve muhtemel kazanç kaybını kiracı ödemekle yükümlüdür.

Madde 35- Belediye, işbu şartname doğrultusunda hazırlanacak sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedebilecek, kiracı Savaştepe Belediyesin den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

Madde 36- İş bu şartnamede düzenlenmeyen diğer hususlar, hazırlanacak olan sözleşmede belirlenir.

Madde 37- Bu şartnamenin eki olan sözleşme, iş bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 38- İş bu şartname ve sözleşmeye aykırılık halinde öncelikle taraflar arasında uzlaşmaya gidilir. Sonuç sağlanamadığında, hukuki yollara başvurulur.

Madde 39) İş bu şartname 39 (otuzdokuz) maddeden ibaret olup, ihaleyi katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Savaştepe Belediyesine bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligat tarafıma yapılmış sayılır.

Bu şartname, Savaştepe Belediyesinin belirleyeceği diğer hususları da içeren sözleşme ile bir bütündür.

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

İsteklinin

            Adı Soyadı                 : ............................................................................

            (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

            Tebligat Adresi         :

            İmza Tarihi               :

            İmzası                       :           

6360 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 3.fıkrası gereği Sarıbeyler Mahallesi Park Sokakta bulunan İbrahim Taş Tekin Parktaki çay bahçesi 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:Sarıbeyler Mahallesi Park Sokak İbrahim Taş Tekin Parkı Sarıbeyler Mahallesi/SAVAŞTEPE

b) Telefon ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale konusu satılacak malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 5920M2 Park Alanı

b) özellliği

:Park Alanı Çay Bahçesi

c) Kiralanacak Yer

: Sarıbeyler Mahallesi İbrahim Taş Tekin Parkı

AYLIK KİRA 150,00-TL

ç) tahmini Bedeli

:1.800- TL ( Bir Yıllık)

d)Kira Suresi

: 1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:09/05/2014 Cuma Saat : 14:00

c) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1-1 .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           2.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           3.Gerçek Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

           4.18 Yaşını Doldurmuş Olmak

5-Vekaleten iştirak edecek ise Noter Tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü

6-İhalenin yapılacağı saat önce, ihaleye katılacakların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

       2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 150.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

8- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

Scroll to top