İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı kutlama etkinlikleri 06 Eylül 2016 Salı günü İlçemiz Cumhuriyet Meydanında yapılacaktır.

Devamını oku: İLÇEMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

İlçemizde her yıl kurulmakta olan Hayvan ve Emtia panayırı çamlık mesire alanında 17 - 18 - 19 Eylül tairhleri arasında gerçekleşecektir.

6360 Sayılı Kanun gecici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen Minnetler ve İsadere mahallelerine ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 29/08/2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: MİNNETLER,İSADERE MAHALLESİ İHALE İLANI

İlçemiz Sarıbeyler Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı,5 pafta 1242 parselde Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan 3 nolu 12M2’lik işyeri ,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince 23/08/2016 Salı günü saat 14:00’de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER MAHALLESİ İŞYERİ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Solak Sokak 26 30 Zd pafta, 23 ada 2 nolu parselde eski belediye pasajı zemin katta bulunan 14 kapı nolu 33M2 işyeri 2886 sayılı Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:CUMHURİYET   MAH. Solak Sokak SAVAŞTEPE

b) Telefon   ve faks numarası

:02665521008-02665521243

c) Elektronik   posta adresi

:

ç) İhale   dokümanının görülebileceği internet adresi

:     www.savastepe.bel.tr      

2 - İhale   konusu satılacak malın

 

a) Niteliği,   türü ve miktarı

:33   M2 işyeri

b) özellliği

:işyeri

c) Kiralanacak   Yer

: 2630   Zd 23 ada 2 parsel 33M2 işyeri aylık

200,00-TL

ç) tahmini Bedeli

:2,400,00-   TL ( Bir Yıllık)

d)Kira Suresi

:   1(Bir) Yıllık

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı   yer

:   SAVAŞTEPE BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi   ve saati

:27/07/2016   Çarşamba Saat : 14:00

c)   İhale usulü

:   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık ihale usulü

1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. 1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.          

         2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülüp ve 50,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Savaştepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecek olup, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir

5 - Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubunu, İhale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

6 – Geçici Teminat Miktarı yıllık tahmini bedelin %3’ün den az olmaz.

7- İhale üzerinde kalandan,İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

8-İhale,İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

9- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

Turhan ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

Devamını oku: SAVAŞTEPE BELEDİYESİ İŞYERİ KİRA İHALE İLANI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemizin ortaklaşa çalışmaları ile Soma maden kazasında hayatlarını kaybeden madencilerimizin anısına yapılan parkın açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Ak Parti Millet Vekili Sayın Mahmut POYRAZLI, Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Sayın Dinçer ORKAN, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanları, Savaştepe Kaymakamı Sayın Müfit GÜLTEKİN, Savaştepe Belediye Başkanı Sayın Turhan ŞİMŞEK, Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem YAVAŞ, İvrindi Belediye Başkanı Sayın Recai BAYTAR, Savaştepe Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Ali TOPRAK, Savaştepe Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla açılış töreni yapıldı.

Devamını oku: PARK AÇILIŞI

 

 

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 12/04/2016 Salı  günü saat  13:30’da  Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

 

Devamını oku: BOZALAN,MECİDİYE,TÜRÜDÜLER,TAVŞANCIK MAH.TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Scroll to top