Skip to main content
Duyurular

İHALE İLANI

Savaştepe Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda belirtilen ihtiyaç fazlası araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 20 Aralık 2022 salı günü saat 11.00 de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

SıraModel YılıMarkasıSilindir HacmiMotor GücüAraç DurumuRenkYakıt CinsiMuhammen BedeliGeçici Teminatı
12002MERCEDES-BENZ 034511967183FAALKIRMIZIMOTORİN60.000,00TL2.000,00 TL
22001BMC/LEVENT 80ÇİFT KABİN KASALI178980FAALBEYAZMOTORİN20.000,00 TL1.000,00 TL
31995BMC/FATİH 162-255880162FAALHASAT SARISIMOTORİN60.000,00 TL2.000,00 TL
41995BMC/FATİH 162-255880162FAALHASAT SARISIMOTORİN60.000,00 TL2.000,00TL

1.        İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                             uygulanacak kriterler:

1.1      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1   GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

      a.  Tebligata esas Adres Beyanı

      b.  Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

     c.  Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali         Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

     ç.  Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin          noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

      d.  Yarım kapaklı dosya

      e.   Büyük boy zarf

      f. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler         Müdürlüğünden alınmış onaylı belge

1.1.2  TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  3. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  4. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali       Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar
  5. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2.         İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1.      İhale dokümanı, mesai saatleri dâhilinde 100,00.-TL ücret ile Fen İşleri                Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

2.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3.         Geçici teminat banka mektubu Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak           olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon      Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4.         İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 20 Aralık 2022 Ssalı günü saat 10.30’a    kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5.         İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6.         Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde     yetkilidir.