Skip to main content
GenelHaberler

Taşınmaz Kiralama İlanı

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sarıbeyler, Türüdüler, Yeşilhisar ve Cumhuriyet Mahalleleri’ne  ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmazlar,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:30 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

S.NO MAHALLE CİNSİ ALANI M² ÖDEME Yıllık Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat Tutarı TL KİRA MÜDDETİ
1. Sarıbeyler Otlakiye Peşin 3.500,00 TL % 3 15 Kasım 2021 tarihine kadar
2. Türüdüler Tarla 2.309,54 M² Peşin 250,00 TL % 3 1 YIL
3. Türüdüler Tarla 1.907,88M² Peşin 200,00 TL % 3 1 YIL
4. Yeşilhisar Tarla 51.000,00M² Peşin 2.500,00 TL % 3 1 YIL
S.NO MAHALLE CİNSİ ALANI M² ÖDEME Aylık Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat Tutarı TL KİRA MÜDDETİ
5. Cumhuriyet İş yeri 290M² Peşin 2.700,00 TL % 3 1 YIL

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c. Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

            2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

            2.2. İhaleye  teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

            3- Geçici teminat banka mektubu Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

            4- Geçici Teminat Miktarı yıllık muhammen bedelin % 3’ünden az olmaz.

            5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 27 Ocak 2021 Çarşamba günü ihale saatinden önce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

            6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

            7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.