Skip to main content
Haberler

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sarıbeyler Mahallesi’ne  ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmaz,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 13/10/2021 Çarşamba günü saat 14.30 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda açık ihale usulü ile kiraya verilecektir.

S.NO MAHALLE CİNSİ ALANI M² ÖDEME Aylık Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat Tutarı TL KİRA MÜDDETİ
1. Sarıbeyler 1A Nolu Dükkan 16 M² Peşin 250,00 TL % 3 1 YIL

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            e. Yarım kapaklı dosya

            f. Büyük boy zarf

            1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c. Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

            2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

            2.2. İhaleye  teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

            3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

            4- Geçici Teminat Miktarı yıllık muhammen bedelin % 3’ünden az olmaz.

            5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 12.00 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

            6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

            7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.