Skip to main content
Haberler

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            6360 Sayılı Kanun geçici 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelere ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 24 Mart 2021 Çarşamba günüsaat 14:30 da  Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

Sıra Mahallesi Ada Parsel Cinsi Muamman Bedeli Geçici Teminatı
1 Bozalan 102 1 533,00M² Arsa 20.000,00 TL 750,00 TL
2 Cumhuriyet 399 148 191,29M² Arsa 60.000,00 TL 2.000,00 TL
3 Güvemküçüktarla 211 7 2.709,99M² Kapanmış Köy Meydanı 13.600,00 TL 500,00 TL
4 Koğukyurt 111 57 713,20M² Tarla 1.600,00 TL 100,00 TL
5 Kongurca 108 2 280,13M² Arsa 5.000,00 TL 250,00 TL
6 Kongurca 108 5 85,40M² Arsa 1.600,00 TL 100,00 TL
7 Mecidiye 137 5 1.071,89M² Arsa 32.000,00 TL 1.250,00 TL
8 Mecidiye 142 2 528,00M² Arsa 15.000,00 TL 500,00 TL
9 Minnetler 173 3 573,92M² Arsa 13.000,00 TL 500,00 TL
10 Minnetler 175 2 621,04M² Arsa 14.000,00 TL 500,00 TL
11 Minnetler 175 3 1.203,02M² Arsa 27.250,00 TL 1.000,00 TL
12 Sarıbeyler 0 1245 16/192 Bina 6 Nolu 80.000,00 TL 2.500,00 TL
13 Sarıbeyler 114 19 1.806,00M² Ham Toprak 12.000,00 TL 500,00 TL
14 Soğucak 139 32 1.390,18M² Bahçe 31.000,00 TL 1.250,00 TL
15 Türüdüler 119 1 204,00M² Arsa 10.000,00 TL 500,00 TL
16 Türüdüler 122 8 2.309,54M² Tarla   10.000,00 TL 500,00 TL
17 Türüdüler 122 14 1.907,88M² Tarla 8.000,00 TL 500,00 TL
18 Türüdüler 125 15 3.936,44M² Tarla 10.000,00 TL 500,00 TL
19 Türüdüler 125 58 1.001,83M² Tarla 5.000,00 TL 250,00 TL
20 Yazören 102 4 528,55M² Arsa 10.000,00 TL 500,00 TL
21 Yeşilhisar 101 2 237,00M² Arsa 5.000,00 TL 250,00 TL
22 Yolcupınar 149 2 1.007,03M² Arsa 15.000,00 TL 500,00 TL
23 Yolcupınar 150 2 780,96M² Arsa 11.600,00 TL 500,00 TL

 1-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  2. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  3. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

      d.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde  100,00.-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4-İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 24 Mart 2021 Çarşamba günü ihale saatinden önce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5-İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6-Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.