Skip to main content
Haberler

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 07 Mart 2023 salı günüsaat 11.00 de  Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satışları yapılacaktır.

SıraMahallesiAdaParselCinsiMuhammen Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminatı
1Yukarıdanişment1354632.524,32M²Tarla820.000,00 TL25.000,00 TL

 1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

           a .Tebligata esas Adres Beyanı

           b.Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

           c.Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

           ç.Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            d. Yarım kapaklı dosya

            e. Büyük boy zarf

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b. Teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            ç. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

2 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilinde  250,00 TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 07 Mart 2023 salı günü saat 10.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.