Skip to main content
Haberler

TAŞINMAZ KİRA İLANI

By 10 Nisan 2023Mayıs 11th, 2023No Comments

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Savaştepe Belediye Başkanlığı’na ait ilçemiz Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesi gereğince 25 Nisan 2023 salı günü saat 11.00 de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

S.NOMAHALLECİNSİALANI M²ÖDEMEMuhammen Bedeli TL(Aylık)Geçici Teminat Tutarı TLKİRA MÜDDETİ
1.Sarıbeylerİş yeri16m²Peşin750,00 TL% 31 YIL

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1. GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının fotokopisi veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            ç. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

d.Yarım kapaklı dosya

            e.Büyük boy zarf

            1.1.2. TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c. Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            ç. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

            2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

            2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dâhilinde 100,00 TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

            2.2. İhaleye  teklif  verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

            3- Geçici teminat banka mektubu Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun aslı ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

            4- Geçici teminat miktarı yıllık muhammen bedelin % 3’ünden az olmaz.

            5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

            6- İhale, ihale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

            7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.